VillámTúra - Felejthetetlen utazások

Széchenyi 2020

ÁSZF

A Villámtúra Kft.
(továbbiakban: Villámtúra Kft.) mint Utazásszervező
Székhely: 4033, Debrecen, Hétvezér utca 63.
Tel.: 36 70 24 24 822
Cégjegyzékszám: 09-09030645
Adószám: 13876081-2-09
Nyilvántartási szám: U-001980
Bankszámlaszáma: OTP 11738008-21470666

Vagyoni biztosítékát a Európai Utazási Biztosító Zrt. (címe: 1132 Budapest, Váci út 36-38.) garantálja.

Felügyeleti szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém-hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919.

 

Az utazási szerződés

A továbbiakban Szolgáltató, másrészt megrendelő (vagy megrendelő nevében eljáró megbízott, csoportos utazás szervezése esetén (1 főt meghaladó) a csoport nevében eljáró képviselő kijelenti, hogy a jelentkezők részéről teljes körű képviseleti, nyilatkozati, és eljárási felhatalmazással rendelkezik. Felhatalmazása a megrendelésen túl kiterjed az előleg, illetve a teljes körű részvételi díj feletti rendelkezésre is. Az irodával kötött szerződés teljesítéséért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal) továbbiakban Utas között


1. A Szolgáltató által kínált utazásokra az alábbiak az irányadóak:

1.) 2013. évi V. Tv. a Polgári Törvénykönyvről 6:77-6:85. §.
2.) 2009. évi LXXVI. Tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól.
3.) 213/1996.(XII.23.) Korm. rendelet az utazásszervező és közvetítő tevékenységről
4.) 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről
5.) 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelete az utazásszervező és -közvetítő tevékenységrőlmódosításai, továbbá a szerződéshez mellékelt megrendelés visszaigazolása együttesen mérvadóak. Az ajánlatokban szereplő szállások az azokat működtető vállalkozások ajánlatai utasaink számára. Az ajánlatokban feltüntetett szállás árakat, a helyszínen, az ajánlatban feltüntett devizanemben és készpénzben szükséges teljesíteni, közvetlenül a szállást üzemeltető vállalkozás számára. Az ajánlatokban feltüntetett fakultatív programok szintén a Szolgáltató partnerei által szervezettek. Ezen szolgáltatások kifizetése kizárólag a helyszínen lehetséges, az ajánlatban feltüntett devizanemben készpénzben. A Villámtúra Kft kizárólag a nemzetközi (szárazföldi) utazás díját kéri be utasaitól. A Szolgáltató tájékoztatja az Utast, hogy a légi személyszállításra vonatkozó szerződés az Utas és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása a Szolgáltató közreműködésével történik. A repülőjegy foglalása esetén tehát a Szolgáltató csak mint közvetítő fórum közreműködik, szerződés a Szolgáltató és az Utas között nem jön létre, a szerződés közvetlenül a légitársaság és az Utas között jön létre, a légitársaság által meghatározott feltételekkel. A Szolgáltató nem felel a repülési járatok azonos napon belüli esetleges időpont változásaiért, illetve az azok miatt esetlegesen fellépő károkért.

2. Az utazás időtartamát, a teljesítés módját, a részvételi díjat és egyéb fontos információkat a Szolgáltató programajánlata (tájékoztatója) és a Jelentkezési lap együttesen tartalmazza a villamtura.hu weboldalon. A programajánlat és a jelentkezési lap a jelen utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A jelentkezési lapon az Utas által feltűntetett adatok valóságáért, helytállóságáért minden felelősség az Utast terheli. Minden esetben úgy kell megadni az Utas/Utasok neveit, ahogy az a személyi igazolványban vagy útlevélben szerepel. Az adatok elírásából fakadó károkért az Utas felel.


3. Az Utas aláírásával igazolja, hogy a Szolgáltató által kiadott programajánlatban (tájékoztatóban) és jelen utazási szerződésben rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az Utas az utazást megrendelte, a részvételi díj előleget befizette, a szervező a megrendelést elfogadta és aláírásukkal a szerződésben mindezt érvényesítették. A felek megegyeznek abban, hogy a fenti mondatban foglalt eljárás számára – elsősorban abban az esetben, ha az Utas számára a szolgáltató térbeli elérhetősége okozhat nehézséget – annak egyszerűsítése és meggyorsítása érdekében, kölcsönösen elfogadják az e-mailben történő ügyintézést (jelentkezés, jelentkezési lap, programajánlat változás, elállás stb.) is. Az Utas elfogadja, hogy az ilyen módon történt jelentkezés esetén a megrendelés egyben az utazási szerződés elfogadását is jelenti, amennyiben a szolgáltató internetes oldalán megtalálható, még akkor is, ha annak közvetlen aláírása nem történt meg.


4. A Szolgáltató utazási ajánlataiban szereplő idegen devizanemben feltüntetett költségeket az Utas az utazás választásával tudomásul veszi és elfogadja, amennyiben igényt tart rájuk.


5. Amennyiben a programajánlat (tájékoztató) ill. a Jelentkezési lap tartalmában változás történne, arról a szolgáltató köteles az Utast haladéktalanul tájékoztatni. A szolgáltató fenntartja a jogot a szálláshely, ill. az autóbusz azonos kategórián belüli módosítására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programra való felcserélésre.


6. Az Utas az utazási szerződés elfogadásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet. A fizetendő részvételi díj előleg, a szárazföldi utazás részvételi díjának 100% vagy 50%-a. Az Utas tudomásul veszi, hogy a feltüntetett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. A szolgáltató nem köteles az utas figyelmét a hátralék kifizetésére külön felhívni, a hátralék kiegyenlítésének elmulasztása esetén jogában áll a megrendelést törölni, mely a megkötött szerződéseknek Utas által való elállással egyenértékű megszűnését eredményezi. Így a lemondási feltételek érvényesítésével a Szolgáltató az Utastól a lentebb részletezett feltételek szerint bánatpénzt követelhet.


7. A Korm. r. 8. § (1) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve a Felek az Utazó felmondása esetére bánatpénzt kötnek ki, melynek mértéke – az Utazó írásbeli felmondása közlésének időpontjától függően – a következő (a részvételi díj százalékában meghatározva):
- legkésőbb az utazás megkezdése előtt hatvanegy (61) napig történő felmondás esetén 10 % (tíz százalék), de legalább 5 000, -Ft/fő (utazó személyenként ötezer forint),
- 60-31. nap közötti felmondás esetén 40 % (negyven százalék),
- 30-15. nap közötti felmondás esetén 80 % (nyolcvan százalék),
- 14 napon belüli felmondás esetén 100 % (száz százalék). (a felmondás kizárólag írásban érvényes).
Az Utazó nyilatkozik, hogy a bánatpénz mértékét nem tartja túlzottnak, ezért az annak mérséklésére a törvényben biztosított jogáról kifejezetten, végleg és visszavonhatatlanul lemond. Az Utazásszervező mindezek alapján a bánatpénz összegét nem köteles indokolni.

8, Ha az utazás a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Utas által addig megfizetett díj összegét az Utasnak 14 munkanapon belül visszatéríti. A lemondás illetve bármilyen módosítás kizárólag a villamturakft@gmail.com email címen lehetséges. A fenti lemondási határidőktől a Szolgáltató csak abban esetben térhet el (ebben az esetben a jelzett változat az irányadó) ha a változást jelzi a mindenkori utazási ajánlatnál.


9. Bel-, vagy külföldi hatósági árváltozás, nagyarányú üzemanyagár megváltozása vagy az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték mértékének időközi változása miatt a Szolgáltató a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal módosíthatja. A módosítás indokáról és mértékéről a Szolgáltató az Utast írásban tájékoztatja. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 2 naptári napon belül az utazási szerződéstől írásban elállhat. Ebben az esetben az Utas által befizetett összeget teljes egészében visszakapja. Amennyiben az Utas nem nyilatkozik, a Szolgáltató úgy értelmezi, hogy az Utas elfogadta a megváltozott részvételi díjat és vállalja a különbözeti összeg megfizetését (ráutaló magatartás).


10. A Szolgáltató az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt legkésőbb 10 nappal írásban tett nyilatkozattal az utazási szerződéstől elállhat. Megilleti az elállás joga a Szolgáltatót abban az esetben is, ha az utazást a szerződés kötésekor előre nem látható külső körülmény (cél országban vagy tranzit országban bekövetkezett) – az emberi életet és egészséget, illetve a vagyon biztonságát veszélyeztető – politikai esemény, természeti csapás) veszélyezteti. Ha a Szolgáltató a szerződéstől eláll, az Utas:
a) az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a Szolgáltatónak lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, a Szolgáltató köteles azt az Utasnak megtéríteni;
b) követelheti a teljes befizetett részvételi díj visszatérítését. Ebben az esetben a Szolgáltató a befizetett díjat 14 munkanapon belül visszafizeti.


11/a Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, a Szolgáltató az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi és azok költségét az Utasnak megelőlegezi. Az intézkedés költsége a szervezőt terheli, ha a szerződés teljesítése neki felróható vagy érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el.


11/b A Szolgáltató autóbuszos fuvarozócégekkel kötött szerződése alapján a fuvarozónak műszaki meghibásodás vagy saját hibás baleset esetén belföldön 6, külföldön 12 órán belül kell gondoskodni a jármű javításáról vagy pótlásáról. Ezen időn túl a Szolgáltató köteles az utasnak a késésből származó igazolt kárt megtéríteni, melynek mértéke a közlekedési költség összegéig terjedhet. Késedelmes indulás esetén az utas elállhat a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a 36 órát.

12. Az Utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyet a Szolgáltató, ill. szolgáltatási partnere okoz, a kártérítés felső határa az utazás részvételi díja (menetdíj).


13. A Szolgáltató költségtérítés nélkül biztosítja a névváltoztatás,a felszállási hely módosítása, ülőhely választás lehetőségét az utazás megkezdése előtti 20. napig. Határidőn túli módosítás esetén a módosítás díja 3000 forint/Fő.


14. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt harmadik személy részére engedményezni. Az Utas az engedményezésről köteles írásban a szervezőt tájékoztatni. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és az abban foglaltak tudomásulvételéről írásban nyilatkozik. Az engedményezésre,az előző pontban részletezettek szerint van lehetőség.


15. A Szolgáltató utazásközvetítői és utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgárjogi felelősségi szabályok alkalmazása során a sztrájk, a háborús és politikai konfliktus, a közveszély, járvány, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó olyan lehetetlenülési (vis major) oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merül fel. Amennyiben a fenti esemény vagy ok miatt az utazás elmarad, vagy csak részben valósul meg, a Szolgáltatót felelősség nem terheli, s vele szemben az Utas kártérítési igénnyel nem léphet fel. Ilyen esetben a Szolgáltató a lehetőség szerint segítséget nyújt az Utasnak érdekében és költségére.


16. A Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda stb.) vagy közvetítője útján teljesít.
a) ha a Szolgáltató az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az utazás során felmerült műszaki hiba nem sorolható a hibás teljesítések kategóriájába. A Szolgáltató nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásból vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.
b) a nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az Utas a kifogását a helyszínen az utaskísérőnek – ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak – haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvezni. Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2 naptári napon belül a Szolgáltatónak
írásban jelentheti be, mellékelve az utaskísérő vagy a helyszíni szolgáltató által felvett és ellenjegyzett jegyzőkönyv eredeti példányát, feltüntetve nevét, lakcímét. A Szolgáltató a kárigény indokoltságát felülvizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az utast. Amennyiben az Utas a kifogásait nem közölte a helyszínen való orvoslás vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából, illetve kárigényét késedelmesen jelentette be, a Szolgáltató mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól.


17. Az utazási cél kiválasztásáért, valamint a helyi lehetőségekért, viszonyokért, azok hiányáért, korlátozottságáért ill. az azok által az Utasnak okozott károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Szolgáltatónak nem felróható okok miatti program késésért vagy annak részleges vagy teljes kimaradásáért (pld. útlezárásos közlekedési baleset, műszaki okok miatti útlezárás, célobjektum zárva tartása) az nem vállal felelősséget, a lehetőségek szerint azonban igyekszik megfelelő értékű helyettesítő programot beiktatni.

18. A Szolgáltató a programajánlatban (tájékoztatóban) jelzi, hogy az Utasnak az utazással kapcsolatban milyen dokumentumokkal, igazolásokkal kell rendelkeznie, ezek beszerzése az Utas felelőssége. Amennyiben az Utas az utazás megkezdésekor nem rendelkezik a szükséges iratokkal, az Utas utazása neki felróható okokból meghiúsultnak tekinthető. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, a Szolgáltató jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.


19. Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, egészségügyi és egyéb) jogszabályokat megtartani. Az Utas kötelezettséget vállal arra, hogy úti okmánya (útlevél, személyi igazolvány) az út indulását követő legalább 6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik.


20. Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkezett, szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén az Utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.


21. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért kizárólag az Utas tartozik felelősséggel. Az Utas által – neki felróhatóan – a Szolgáltatónak okozott mindennemű kárt köteles megtéríteni.


22. Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik. Az utastérben hagyott vagyontárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A csomagtérben elhelyezett poggyászoknak szállításából adódó kára esetén a Ptk. megfelelő előírásai az irányadóak. Ilyen esetben a helyszínen azonnal jegyzőkönyvbe kell rögzíteni a káreseményt. A helyszíni jegyzőkönyv felvétele illetve a kár fényképes dokumentálása elmaradása esetén a kárigény a későbbiekben nem érvényesíthető.


23. Az Szolgáltató üzletpolitikai érdekből a részvételi díj csökkentésének jogát fenntartja, ennek formáját (előfoglalási kedvezmény, reklám akció stb.) saját maga határozza meg. A meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett Utasok számára visszamenőleg nem biztosíthatók.


24. A Szolgáltató által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a Szolgáltató és az Utas megegyezésre törekednek. Ennek hiányában elfogadják a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület, ennek sikertelensége esetén a Szolgáltató székhelye szerinti polgári bíróság kizárólagos illetékességét.


25. A Szolgáltató részvételi díja nem tartalmazza a betegség, a baleset, poggyász- és útlemondási biztosítási díjat.


26. A szolgáltató által szervezett utakon,minden résztvevőnek utasbiztosítással kell rendelkeznie. A biztosítási kötvény meglétét a szolgáltató munkatársai nem ellenőrzik,azonban az utasbiztosítás hiányából keletkező anyagi hátrány minden esetben az utast terheli.


27. Az utazási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Korm. r. rendelkezései az irányadók.
27/a. A Felek – figyelemmel a Ptk. 6:58. §-ában foglaltakra is – nyilatkoznak, hogy
- az utazási szerződés akaratuknak kölcsönös és egybehangzó kifejezésével, ill. annak okiratba foglalásával jött létre, és nem maradt olyan lényeges vagy bármelyikük által lényegesnek minősített kérdés, amiben nem állapodtak meg, így a szerződésben foglaltak megfelelnek az akaratuknak,
- nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely a utazási szerződés semmisségét vagy megtámadhatóságát eredményezné.
27/b. Az utazási prospektusban (tájékoztatóban, weboldalon stb.) esetlegesen előforduló nyomdahibákért, a weboldal esetleges rendszerhibáiért az Utazásszervező nem vállal felelősséget!

 

AZ UTAZÓ NYILATKOZATA


Igazolom, hogy a Villámtúra Kft., mint utazásszervező általános szerződési feltételeit (a megrendelt utazási szolgáltatással és az utazásszervezőnek az arra vonatkozó tájékoztatásával, így különösen a honlapján (Facebook, Instagram oldalán) található információk, hasznos tudnivalók, valamint az adott országra vonatkozó információkkal együtt) a szerződéskötést megelőzően megismertem, illetve az utazásszervező lehetővé tette, hogy világos, közérthető, kifejezett és olvasható módon megismerjem, és e feltételeket fenntartás nélkül elfogadom, így tudomásul veszem, hogy azok az utazási szerződés létrejöttekor a szerződés részévé válnak.

Az utas nyilatkozik, hogy a szolgáltatást:
a./ magánszemélyként, vagy nem ÁFA-adóalanyi minőségben, (utas)
b./ÁFA-adóalanyi minőségben saját nevében és javára veszi igénybe. (utas)
c./ ÁFA-adóalanyi minőségben saját nevében és más javára veszi igénybe. (nem utas)
A Szerződést elolvastam, tudomásul vettem, azt elfogadom.
Út megnevezése, időpontja:
Dátum:
Utas neve: ......................................................................
Utas aláírása: ......................................................................

Kelt: Debrecen, 202........

Segíthetünk?

Valami kérdés?

Keress bizalommal az alábbi elérhetőségeken:


+36 (70) 242 4822

villamturakft@gmail.com