Home / Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

A Villámtúra Kft. (4030 Debrecen Nagyerdei krt. 48/7., Bsz: OTP 11738008-21470666, Asz: 13876081-2-09, Nyilvántartási szám: U-001878, a továbbiakban villamtura.hu) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

Az ügyfeleink által megadott személyes adatok kezelése kiemelt fontosságú része a munkánknak. Komolyan vesszük a személyes adatok védelmét. Szeretnénk ügyfeleinket biztosítani arról, hogy nálunk a személyes adatai biztonságban vannak.

Célunk, hogy ügyfeleink tisztában legyenek azzal, hogy miként használjuk a személyes adataikat. A jelen adatkezelési tájékoztató a villamtura.hu és az Önök között létrejött utazási szerződés elválaszthatatlan részre.

Önök a villamtura.hu weboldalon az adatkezelési szabályzat elfogadására irányuló felugró ablak elfogadásával elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a villamtura.hu az Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa.

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes Adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra Hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik Személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-Állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 3 állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik Ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi Incidens

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

A KEZELT ADATOK KÖRE

A villamtura.hu által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a villamtura.hu szolgáltatásinak igénybevétele során a villamtura.hu birtokába kerülnek illetve kerülhetnek  Önöktől.  Ezen személyes adatok a következők:  név; bankszámlaszám;  lakcím;  email cím;  telefonszám.

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez. Az Önöktől  származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy illetve a villamtura.hu részére történő továbbításához. A villamtura.hu a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult. A személyes adatoknak az Önök általi, a villamtura.hu részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül. Önök a személyes adatok a villamtura.hu részére történő átadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosultak.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a villamtura.hu birtokába került személyes adatok vonatkozásában:  a szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatások teljesítése;  a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;  a villamtura.hu és a partner közti kapcsolat fenntartása a szolgáltatás időtartamára .

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak. Az adatkezelés időtartama a) az Önök által a villamtura.hu oldalon történő adott utazásra való jelentkezést követően, az adott utazás végétől ( hazaérkezés) számított maximum 24 óra. b) az utazási szerződés alapján a szolgáltatót terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje közül a hosszabb időtartam.

AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA

A villamtura.hu az adatkezelési tevékenységéhez az alábbi cégek és adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:   Gmail  szolgáltatás,   irodai számítógép és irodai hard copy dokumentumok]

AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK

Önök a villamtura.hu-val kötött szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önök által megadott személyes adatokat a villamtura.hu munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, megismerjék és kezeljék. Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

ADATOK ÁTADÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük. A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett illetve Önök az adatokat közölték. A személyes adatokat a villamtura.hu abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Önök hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek a villamtura.hu megbízásából kezelik az érintett adatokat. Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék. A villamtura.hu a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. A villamtura.hu az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére. Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha  ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;  azt számunkra jogszabály írja elő; vagy  az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges. Az adatkezelési szabályzat elfogadásával Önök kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal a villamtura.hu részére átadni jogosultak. Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a villamtura.hu haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önöknek a törlés tényéről.

ADATBIZTONSÁG

Az adatkezelés során a villamtura.hu tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel. A villamtura.hu IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink a villamtura.hu-hoz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek. A villamtura.hu az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A villamtura.hu olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes  adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk a villamtura.hu által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

A villamtura.hu adatvédelmi tisztségviselője Huszti Attila. Elérhetősége: info@villamtura.hu, Hova House, 1 Hova House, Hove, BN3 3DH, Anglia

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Tárhelyszolgáltató neve: IDEA-NET SOLUTIONS Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 4225 Debrecen, Telek utca 60.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@ideanet.hu

Adatbiztonsággal kapcsolatos tárhelyszolgáltató nyilatkozat: http://www.ideanet.hu

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 6.  Az érintett jogai:a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
  b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
  d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  e. Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Tájékoztatáskérés:

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és a villamtura.hu által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti a villamtura.hu. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, e-mailben illetve postai úton a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a villamtura.hu részére megküldeni. A villamtura.hu a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre. Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy adatigénylésre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért a villamtura.hu költségtérítést számíthat fel.

Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a villamtura.hu felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy a villamtura.hu egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a villamtura.hu helyesbíti. A helyesbítésről illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a villamtura.hu értesíti az érintettet.

Törlés vagy zárolás:

Az érintettek jogosultak személyes adataik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen, ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag a szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a villamtura.hu vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy  ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy  törvényben meghatározott egyéb esetekben. A villamtura.hu a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a villamtura.hu megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

AZ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, a villamtura.hu által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek az angol Information Commissioner’s Office-hoz (Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Anglia), továbbá jogorvoslatért az angol bírósághoz fordulhatnak.

JOGOK KORLÁTOZÁSA

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. A villamtura.hu az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

EGYEBEK

A villamtura.hu fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a megadott elérhetőségeik valamelyikén, amennyiben adataik a változás időpontjában a villamtura.hu rendelkezésére áll.